MENU
Kozijnentotaal

Algemene voorwaarden

1.          Identiteit Verkoper

KOZIJNENTOTAAL B.V.
Handelend onder de naam: Kozijnentotaal
Vestigings- & bezoekadres: Expeditieweg 18, 6657 KL, Boven-Leeuwen
Telefoonnummer: 0487209000
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
E-mail: info@kozijnentotaal.nl
KvK-nummer: 80125042
Btw-identificatienummer: NL861562161B01

2.          Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument betekent iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Koper betekent iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Overeenkomst met Verkoper is aangegaan althans hiertoe voornemens is;
Levering betekent het ter beschikking stellen van het Product aan Koper, ongeacht of Koper het Product op het moment van terbeschikkingstelling in ontvangst neemt, op het adres zoals door Koper kenbaar gemaakt aan Verkoper.
Overeenkomst betekent de Schriftelijke koopovereenkomst waarbij Verkoper zich verbindt een Product aan Koper te leveren en Koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen;
Overeenkomst op afstand een overeenkomst die tussen de ondernemer en de Consument wordt gesloten via de website/webshop van Verkoper (www.kozijnentotaal.nl)
Product betekent iedere roerende zaak die door Verkoper wordt aangeboden, verkocht en geleverd;
Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van Verkoper of langs een andere tussen Koper en Verkoper overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;
Verkoper betekent Kozijnentotaal B.V.

3.          Toepasselijkheid

3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Verkoper, zich verbindt tot het verkopen en leveren van Producten aan een (rechts)persoon, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
3.2.      Indien Koper eenmaal een Overeenkomst met Verkoper heeft gesloten onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden ook op iedere volgende Overeenkomst met Verkoper van toepassing, ook als bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst een verwijzing daarnaar niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
3.3.      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt op voorhand nadrukkelijk door Verkoper van de hand gewezen.
3.4.      Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Verkoper haar bezwaren niet Schriftelijk bij Verkoper heeft gemeld.

4.          Het aanbod

4.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Alle afbeeldingen van Producten alsmede bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijke Product kan in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat er sprake is van non-conformiteit. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.          De Overeenkomst

5.1.      De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2.      De Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door Koper van de door Verkoper aan Koper toegezonden offerte hetzij door de schriftelijke bevestiging door Verkoper van de door Koper geplaatste bestelling. Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de totstandkoming van de Overeenkomst.
5.3.      Verkoper behoudt zich het recht voor om (online)bestellingen te weigeren.
5.4.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.          Herroepingsrecht

6.1.      Koper kan, ingeval Koper een Consument is, de Overeenkomst – voor zover sprake is van een overeenkomst op afstand – gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag vragen naar de reden van herroeping, maar Consument is niet verplicht tot opgave van redenen.
6.2.      De in artikel 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument het Product heeft ontvangen, of:
a.     als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument het laatste Product heeft ontvangen;
b.     als de Levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
6.3.      Indien Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet aan Consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel 6.2, vastgestelde bedenktijd.
6.4.      Indien Verkoper de in artikel 6.3 bedoelde informatie aan Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Consument die informatie heeft ontvangen.

7.          Verplichtingen Consument tijdens bedenktijd

7.1.      Tijdens de bedenktijd dient Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Daarbij geldt dat Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2.      Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.1.
7.3.      Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8.          Uitoefening herroepingsrecht

8.1.      Als Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het aan Verkoper toezenden van het modelformulier (Bijlage I) voor herroeping, ofwel door dit op een andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper kenbaar te maken.
8.2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8.1 bedoelde melding, zendt Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden het Product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3.      Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en originele (onbeschadigde)verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument. Consument draagt de rechtstreekse kosten/de retourkosten van het terugzenden van het Product.
8.4.      Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9.          Verplichtingen Verkoper bij herroeping

9.1.      Als Verkoper de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan Consument.
9.2.      Indien Consument de gehele Overeenkomst herroept vergoedt Verkoper alle betalingen van Consument, inclusief eventuele (verzend)kosten die door Verkoper in rekening zijn gebracht bij Consument voor de levering/bezorging van het Product bij Consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument de herroeping meldt. Indien Consument de Overeenkomst slechts gedeeltelijk herroept worden de door Verkoper bij Consument in rekening gebrachte verzendkosten niet vergoed.
9.3.      Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
9.4.      Tenzij Verkoper aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.5.      Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

10.       Uitsluiting herroepingsrecht

10.1.    Verkoper kan de navolgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
a)     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b)     Volgens specificaties van Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c)     Producten die na Levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
d)     Verzegelde producten, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

11.       Prijzen

11.1.    Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
11.2.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

12.        Betaling

12.1.   Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
12.2.   Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.3.   Verkoper is gerechtigd tot facturering na iedere Levering of deellevering, zoals bedoeld in artikel 13.
12.4.   Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Verkoper is gewezen op de te late betaling en Verkoper aan Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

13.       Levering

13.1.   Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
13.2.   Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.3.   Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn.
13.4.   Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan bericht. Verkoper zal alsdan een nieuwe leveringstermijn aan Koper kenbaar maken. Ook voor die nieuwe leveringstermijn c.q. leveringsdatum geldt hetgeen in artikel 8.3 is bepaald.
13.5.   Verkoper heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor Levering.

14.       Eigendomsvoorbehoud

14.1.    Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper krachtens enige Overeenkomst geleverde Producten en nog te leveren Producten totdat de prijs voor al deze Producten uit enige Overeenkomst geheel is voldaan
14.2.    Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en een afschrift van de polissen van deze verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek van Verkoper aan Verkoper te verstrekken.
14.3.    Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Koper verleent Verkoper en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden om de Producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.

15.      Klachten

15.1.    Koper is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van het Product te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
15.2.   Indien Koper ontdekt dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Koper dit uiterlijk binnen 8 dagen na Levering schriftelijk aan Verkoper te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van Koper jegens Verkoper ter zake van non-conformiteit.

16.      Garantie en reclamaties

16.1.    Verkoper staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
16.2.   Bij een inbreuk op de garantie zoals genoemd in artikel 16.1 is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen van het betreffende Product dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van Verkoper.
16.3.   Indien Koper aanspraak maakt op garantie, zal Koper binnen de in dit artikel bepaalde termijn haar garantieaanspraak Schriftelijk kenbaar maken aan Verkoper en daarbij deugdelijke foto’s van het Product, meer in het bijzonder het gebrek, aan Verkoper toezenden, teneinde Verkoper in staat te stellen het (gebrek aan het) Product te onderzoeken. Indien Verkoper de klacht gegrond acht, zal Verkoper het Product kosteloos vervangen of herstellen.
16.4.   Alle aanspraken op garantie vervallen wanneer Koper niet binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek, Verkoper daarvan Schriftelijk kennis heeft gegeven.
16.5.   Alle aanspraken op garantie vervallen, wanneer Koper ter zake van de betaling in verzuim is of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst. Alle aanspraken op garantie vervallen voorts wanneer het gebrek voortvloeit uit:
a.         ondeskundig gebruik,
b.         onvoldoende onderhoud,
c.         normale slijtage en/of beschadiging,
d.         handelen of nalaten van Koper in strijd met door Verkoper verstrekte (product-)informatie, (product)-adviezen, (gebruiks- en/of verwerkings-) voorschriften en/of (veiligheids-)instructies.
16.6.   Alle aanspraken op garantie vervallen tevens wanneer Koper zelf of middels derden het Prodcut monteert en/of installeert, respectievelijk daaraan reparaties c.q. wijzigingen (laat) verricht(en).
16.7.   Een reclame met betrekking tot een geleverd Product beïnvloedt niet de verplichtingen van Koper uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveringen en geven Koper niet het recht de betaling van vorderingen van Verkoper op te schorten.

17.        Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1.   Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Verkoper, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar Producten uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
17.2.   Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 17.1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) van het desbetreffende geleverde Product waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt.

18.       Privacy

18.1.    Wanneer Verkoper dan wel Koper tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
18.2.    Indien Verkoper dan wel Koper als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Verkoper en Koper Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
18.3.    Verkoper en Koper informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Verkoper en Koper verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

19.       Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

19.1.   Koper kan vorderingen op Verkoper, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
19.2.   Het is Koper niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Verkoper enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

20.       (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Verkoper vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

21.       Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

21.1.   Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Koper jegens Verkoper in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
21.2.   Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
21.3.   Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

 

Aan:
Kozijnentotaal B.V.
Expeditieweg 18
6657 KL Boven-Leeuwen
e-mailadres: info@Kozijnentotaal.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen

Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst Producten]
[Naam Consumenten(en)]
[Adres Consument(en)]
[Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar Kozijnentotaal